วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การเติม s ที่คำกริยา

การเติม s ที่คำกริยา

การเติม s มี 2 แบบในภาษาอังกฤษ แบบที่ 1 คือการเติม s ที่คำนามที่เป็นพหูพจน์ และแบบที่ 2 คือการเติม s ที่คำกริยา ซึ่งเรากำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ว่ากริยาที่เติม s ใช้กับประธานเอกพจน์เท่านั้น ยกเว้น I,you ดูตัวอย่างเปรียบเทียบต่อๆปนี้
        1.The boys play.     เด็กชายหลายคนเล่น (The boys เติม s เป็นพหูพจน์)
        2.The boy plays.     เด็กชายคนนั้นเล่น (The boy ไม่ที s เป็นเอกพจน์)
        3.The dogs eat.       สุนัขหลายตัวกิน (The dogs เติม s เป็นพหูพจน์)
        4.The dog eats.       สุนัขหลายตัวกิน (The dog ไม่มี s เป็นเอกพจน์)
 อธิบาย คำว่า boys , dogs ในข้อ 1,3 หมายถึง เด็กชายหลายคน สุนัขหลายตัว
           คำกริยา plays,eat ไม่ต้องเติม s เพราะเป็นหลักไวยากรณ์
           คำกริยา plays.eats. ในข้อ 2,4 เติม s เพราะประธานเป็นเอกพจน์ ไม่ได้หมายความว่าเล่นมาก,กินมาก จึงอธิบายเพื่อเข้าใจยิ่งขึ้น

หลักการเติม s ที่คำกริยามีดังนี้
1.เติม s ได้เลย เช่น
         work        works              ทำงาน             eat              eats             กิน
         speak       speaks             พูด                  get              gets            ได้รับ
         live          live                  อาศัย               come          come           มา
2.ถ้าคำนั้นลงท้ายด้วย o,s,sh,ch หรือ x ให้เติม es เช่น
         go          goes                  ไป                  pass            passes         ผ่าน
         teach      teaches               สอน               push           pushes         ผลักหรือดัน
         do          does                  ทำ                  box            boxes           ชกหรือต่อย
3.ถ้าคำนั้นลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เช่น
         cry          cries                  ร้องไห้             try             tries              พยายาม
         fly           flies                   บิน                 dry            dries              ตากแห้ง
         carry       carries                แบก               marry         marries          แต่งงาน
4.ถ้าหน้า y เป็นสระ a,e,i,o,u ให้เติม es ได้เลย เช่น
         play        plays                  เล่น                buy            buys                ซื้อ
         pay         pays                  จ่ายเงิน           say            says                 พูด
         obey       obeys                 เชื่อฟัง           destroy       destroys          ทำลาย
         delay       delays               ชักช้า              joy             joys                ทำให้ยินดี

                                                                  

                                                                         แบบฝึกหัด

คำชี้แจง ให้เติม s ที่คำกิริยาต่อไปนี้
      
       1.send        ........................         ส่ง                          2.bring    .........................       นำมา
       3.take         .......................         นำไป                      4.hide     .........................       ซ่อน
       5.drive        .......................         ขับรถ                      6.build    .........................       สร้าง
       7.catch        ......................         จับ                           8.leave   .........................       ออกจาก
       9.ride          ......................          ขี่                           10.believe  ......................        เชื่อ
     11.wait         ......................           รอ                         12.bite    ........................         กัด
     13.pull          ......................           ดึง                         14.break ........................        ทำแตก
     15.study       ......................           เรียน                      16.choose.......................        เลือก
     17.dig           .....................            ขุด                        18.creep ........................        คลาน
     19.stay         .....................             พัก                        20.feed  .........................       ให้อาหาร